top of page
DSC09124.jpg

Gokartcity Malmö AB
Lantmannagatan 59D
21448 Malmö
SE556565772201

Gokartcity Skåne AB
Sjögatan 5
25225 Helsingborg
SE559159325501

Mailing address:
c/o Erik Olsväg 2
21874 Tygelsjö

 

Telephone:

040960120

Email 

Contact Us

Thank you for your message!

Image1Med.png
SolutionTeam.png
logo-ljungbyhed-vit.png
Momondo.jpg
Nya logga prebrand grå.png
kak Logo.png

Terms of purchase

 

PRICES AND PAYMENT

Each item is listed with a price including VAT. In the shopping cart, you can see the total price including all fees, VAT, shipping and payment. Payment terms are indicated in the shopping cart depending on the selected payment method.

 

RIGHT OF WITHDRAWAL

Your right of withdrawal (the withdrawal period) is valid for 10 days. Your message to us must clearly state that you regret it. The agreement applies to your booking and in case of cancellation or change of date, this must be done no later than 5 days before booking. 

 

You do not have the right of withdrawal if:

The service performed by us! That is, if you are dissatisfied with what we delivered. We deliver speed and excitement. But in some extreme cases, we have not been able to complete the event due to threats or careless driving, which results in us canceling the race.  

INTEGRITETSPOLICY

Ägare och datakontrollant

Gokartcity Malmö AB
Lantmannagatan 59D
214 48 Malm
ö

SE556565772201

Tel 040960120/042130013
Sverige

E-postadress för ägarens kontakt: gokartcity@mac.com

Typer av data som samlas in

Ägaren tillhandahåller inte en lista över insamlade personuppgifter.

Fullständiga detaljer om varje typ av insamlade personuppgifter finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.

Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna applikation.

Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står det användarna fritt att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta Ägaren.

All användning av cookies – eller av andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägarna av tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgänglig.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

Läge och plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller otillåten förstörelse av data.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Utöver ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje- parttekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till Databehandlare av Ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från ägaren när som helst.

Rättslig grund för behandling

Ägaren kan behandla personuppgifter relaterade till användare om något av följande gäller:

Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Obs: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling (“opt-out”), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter är föremål för europeisk dataskyddslagstiftning;

tillhandahållande av data är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser före kontraktet därav;

behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;

behandling är relaterad till en uppgift som utförs av allmänt intresse eller i utövande av myndighetsutövning som tillkommer Ägaren;

behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av ägaren eller av en tredje part.

Ägaren hjälper i alla fall gärna till med att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än deras eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan Användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska Unionen eller till någon internationell organisation som styrs av folkrätt eller inrättad av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av ägaren för att skydda sina uppgifter.

Om någon sådan överföring äger rum kan Användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs av ändamålet de har samlats in för.

Därför:

Personuppgifter som samlats in för ändamål relaterade till fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts till fullo.

Personuppgifter som samlas in för ändamålen med ägarens legitimitetmakarintressen ska behållas så länge det behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren eftersträvar i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst Användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan Ägaren vara skyldig att behålla Personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data som behandlas av ägaren.

I synnerhet har användare rätt att göra följande:

Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.

Invända mot bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på annan laglig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det dedikerade avsnittet nedan.

Få tillgång till deras data. Användare har rätt att få reda på om data behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av data som genomgår behandling.

Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten av sina uppgifter och be om att de uppdateras eller korrigeras.

Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.

Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter erhålla radering av sina data från ägaren.

Ta emot deras data och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användare har rätt att ta emot sina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att Uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen baseras på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på förpliktelser för detta.

Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka talan inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandling

När personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, vid utövande av en officiell myndighet som tillhör ägaren eller för ändamålen för de berättigade intressen som ägaren eftersträvar, kan användarna invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation. motivera invändningen.

Användare måste dock veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på huruvida ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användare hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller de relaterade tjänsterna.

Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om Användarens Personuppgifter

Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan denna applikation och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) använder andra personuppgifter (såsom IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur ”Do Not Track”-förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte ”Spåra inte”-förfrågningar.

För att avgöra om någon av tredjepartstjänsternaOm den använder för att respektera ”Spåra inte”-förfrågningar, läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och/eller – så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt – skicka ett meddelande till användarna via någon kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Skulle ändringarna påverka behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke, ska Ägaren vid behov inhämta nytt samtycke från Användaren.

Definitioner och juridiska referenser

Personuppgifter (eller data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personligt identifikationsnummer – gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tredjepartstjänster som används i denna applikation), som kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av de användare som använder denna applikation, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som mottogs som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (framgångsresultat, fel, etc.), ursprungslandet, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. tiden som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna applikation som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Registrerad

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Databehandlare (eller dataövervakare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Datakontrollant (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för driften och användningen av denna applikation. Den personuppgiftsansvarige, om inte annat anges, är ägare till denna applikation.

Den här applikationen

Det sätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsländer till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Juridisk information

Denna sekretesspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy avser endast denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

Engelska

Types of data collected

The owner does not provide a list of personal data collected.

Full details on each type of personal data collected can be found in the specific sections of this privacy policy or in specific explanatory texts displayed before the data collection.

Personal data may be freely provided by the user, or, in the case of usage data, collected automatically when using this application.

Unless otherwise stated, all data requested by this Application are mandatory and failure to provide these data may make it impossible for this Application to provide its services. In cases where this Application specifically indicates that certain data are not mandatory, users are free to not communicate these data without consequences for the availability or functioning of the service.

Users who are not sure which personal data is mandatory are welcome to contact the Owner.

Any use of cookies - or of other tracking tools - by this application or by the owners of third party services used by this application serves the purpose of providing the service required by the user, in addition to all other purposes described in this document and in the cookie policy, if available.

Users are responsible for any third party personal data obtained, published or shared through this application and confirm that they have the third party's consent to provide the data to the owner.

Location and place of data processing

Methods of processing

The owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification or unauthorized destruction of data.

Data processing is carried out using computers and/or IT-enabled tools, according to organizational procedures and modes strictly related to the stated purposes. In addition to the Owner, the data may in some cases be accessible to certain types of responsible persons involved in the operation of this application (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communication agencies) who are appointed as Data Processors by the Owner, if necessary. The updated list of these parties can be requested from the Owner at any time.

Legal basis for processing

The owner may process personal data related to users if one of the following applies:

Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under certain laws, the owner may be allowed to process personal data until the user objects to such processing ("opt-out"), without having to rely on consent or any of the following legal bases. However, this does not apply when the processing of personal data is subject to European data protection law;

the provision of data is necessary for the performance of a contract with the user and/or for any pre-contractual obligations thereof;

processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the owner is subject;

processing is related to a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Owner;

the processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the owner or by a third party.

In any case, the owner is happy to help clarify the specific legal basis for the processing, and in particular whether the provision of personal data is a legal or contractual requirement, or a requirement necessary for the conclusion of a contract.

Location

The data are processed at the owner's operational offices and at any other place where the parties involved in the processing are located.

Depending on the User's location, data transfers may involve transferring the User's data to a country other than their own. To find out more about the location of the processing of such transferred data, Users can check the section containing information on the processing of personal data.

Users also have the right to learn about the legal basis for data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by international law or established by two or more countries, such as the United Nations, and about the security measures taken by the owner to protect their data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or asking the owner using the information in the contact section.

Retention time

Personal data shall be processed and stored for as long as necessary for the purpose for which it was collected.

This is why:

Personal data collected for purposes related to the performance of a contract between the owner and the user shall be retained until such contract has been fully performed.

Personal data collected for the purposes of the owner's legitimate interests shall be retained for as long as necessary to fulfill such purposes. Users can find specific information on the legitimate interests pursued by the owner in the relevant sections of this document or by contacting the owner.

The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given its consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. In addition, the Owner may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to comply with a legal obligation or by order of a public authority.

At the end of the retention period, personal data must be deleted. Therefore, the right of access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be exercised after the end of the retention period.

Users' rights

Users can exercise certain rights regarding their data processed by the owner.

In particular, users have the right to do the following:

Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent if they have previously given their consent to the processing of their personal data.

Object to the processing of their data. Users have the right to object to the processing of their data if the processing is on a legal basis other than consent. Further information can be found in the dedicated section below.

Get access to their data. Users have the right to find out whether data is being processed by the owner, to be informed about certain aspects of the processing and to obtain a copy of the data undergoing processing.

Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their data and ask for it to be updated or corrected.

Restrict the processing of their data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their data. In this case, the owner will not process their data for any purpose other than storing them.

Have their personal data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the deletion of their data from the owner.

Receive their data and have it transmitted to another controller. Users have the right to receive their data in a structured, commonly used and machine-readable format and, where technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data are processed by automated means and that the processing is based on the User's consent, on a contract to which the User is party or on obligations in this regard.

Submitting a complaint. Users have the right to appeal to their competent data protection authority.

Details on the right to object to processing

Where personal data are processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the owner, users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation; justifying the objection.

However, users must know that if their personal data is processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without giving any justification. To find out whether the owner processes personal data for direct marketing purposes, users can refer to the relevant sections of this document.

How to exercise these rights

All requests to exercise user rights can be addressed to the owner via the contact details in this document. These requests can be exercised free of charge and will be processed by the owner as soon as possible and always within one month.

Further information on data collection and processing

Legal measures

The user's personal data may be used for legal purposes by the owner in court or in the stages leading to any legal action arising from improper use of this application or the related services.

The User acknowledges that the Owner may be required to disclose personal data at the request of public authorities.

Further information on the User's Personal Data

In addition to the information in this privacy policy, this application may provide the user with additional and contextual information about specific services or the collection and processing of personal data upon request.

System logs and maintenance

For operation and maintenance purposes, this application and any third party services may collect files recording interaction with this application (system logs) using other personal data (such as IP address) for this purpose.

Information not included in this policy

More information on the collection or processing of personal data can be requested from the owner at any time. See the contact details at the beginning of this document.

How "Do Not Track" requests are handled

This application does not support "Do Not Track" requests.

To determine if any of the third-party services it uses to respect "Do Not Track" requests, please read their privacy policy.

Changes to this privacy policy

The owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by notifying its users on this page and possibly within this application and/or - as far as technically and legally possible - sending a notice to the users via any contact information available to the owner. It is strongly recommended to check this page frequently, with reference to the date of the last modification indicated at the bottom.

Should the changes affect processing activities carried out on the basis of the User's consent, the Owner shall obtain new consent from the User if necessary.

Definitions and legal references

Personal information (or data)

Any information that directly, indirectly or in conjunction with other information - including a personal identification number - enables a natural person to be identified or identified.

Usage data

Information collected automatically through this application (or third-party services used in this application), which may include: the IP addresses or domain names of the computers used by the users who use this application, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses, the time of the request, the method used to send the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server's response (success results, errors, etc.), the country of origin, the features of the browser and operating system used by the user, the various time details per visit (e.g. the time spent on each page of the application) and the details of the path followed in the application with particular reference to the sequence of pages visited and other parameters about the device's operating system and/or the User's IT environment.

Users

The person using this application which, unless otherwise stated, coincides with the data subject.

Registered

the natural person to whom the personal data relates

Data processor (or data controller)

The natural or legal person, public authority, agency or other body that processes personal data on behalf of the controller, as described in this privacy policy.

Data controller (or owner)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data, including the security measures for the operation and use of this Application. The Controller, unless otherwise specified, is the owner of this Application.

This application

The way in which the user's personal data is collected and processed.

Service

The service provided by this application as described in the relative conditions (if available) and on this website/application.

European Union (or EU)

Unless otherwise stated, all references in this document to the European Union include all current Member States of the European Union and the European Economic Area.

Legal information

This privacy policy has been prepared based on the provisions of several legislations, including Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

This privacy policy applies only to this application, unless otherwise stated in this document.

bottom of page